Vodíkové technológie


Hydrogen

 

           vodíkové auto
Využitie vodíka na pohon automobilu

Autá s palivovými ?lánkami (Fuell Cell Vehicle - FCV) majú potenciál nahradi? dopravu závislú na fosílnych palivách, ktoré prispievajú ku klimatickým zmenám. FCV sú elektromobily ktoré netreba zd?havo nabíja?, ale môžete ich natankova?. Odstra?ujú nedostatky elektromobilov spojené s hmotnos?ou a životnos?ou batérií, s dojazdom a d?žkou nabíjania. Vyzerajú ako konven?né automobily zvonku, ale zvnútra obsahujú technologicky vyspelé komponenty, ktoré v oby?ajných autách nenájdete. Najvýraznejší rozdiel je v palivových ?lánkoch, ktoré premie?ajú vodík z nádrže a s kyslíkom zo vzduchu na elektrinu pohá?ajúcu elektromotor.
Autám na vodíkový pohon vychádza z výfuku ?istá voda.

Jediným dôvodom pre?o sa masovo nepoužívajú autá na vodík je nedostatok ?erpacích staníc. Na tom sa však usilovne pracuje.


VODÍKOVÉ ?ERPACIE STANIECE V EURÓPE


 

VODÍKOVÉ AUTÁ V PREDAJI:

   HONDA FCX CLARITY
   HYUNDAI ix35
   TOYOTA MIRAI

VODÍKOVÉ AUTÁ - CONCEPTY

   AUDI H TRON
   MERCEDES GLC
   LEXUS LF-FC
   NISAN TERRA

VODÍKOVÉ ÚŽITKOVÉ AUTÁ

   NIKOLA

 


Využitie vodíka ako úložisko energie pre budovy a domácnosti

Využitie fotovoltiky v spojení s elektrolyzérom a palivovým ?lánkom umožní úplnú decentralizáciu energetiky. Prostredníctvom fotovoltických panelov si domácnos? môže vyrába? vlastnú elektrinu a prebytok, ktorý nespotrebuje použije na výrobu vodíka elektrolýzou a uskladní. Z vodíka potom pomocou palivových ?lánkov vyrába elektrinu a používa v ?ase kedy panely nevyrábajú elektrinu. Batérie sa vybíjajú, ale vodík môže by? uskladnený ?ubovo?ný ?as. Uskladnený vodík vykompenzuje nedostatok slne?ného žiarenia v zimnom období.
Vyrobený vodík je tiež možné priamo tankova? do automobilu s palivovými ?lánkami.

Na obrázku rezidencia piatich domov, ktoré si vyrábajú energiu zo slnka a usklad?ujú ju vo forme vodíka.
Princíp palivového ?lánku

Viete ?o je elektrolyzér ? Ak áno, tak palivový ?lánok pracuje presne opa?ne. Spája vodík a kyslík na vodu a vytvára pritom elektrickú energiu. Aj ke? sa to teda volá palivový ?lánok, v skuto?nosti tu neprebieha spa?ovanie plame?om pri vysokej teplote, ale iba katalytická reakcia pri nízkej teplote.
Palivom tu je vodík a kyslík. Ten je v bežných podmienkach v podobe molekúl, ktoré sa privádzajú na špeciálnu membránu. Na jej povrchu sa molekuly plynov vplyvom katalyzátora štiepia na atómy až ióny. Protóny vodíka, ktoré už elektróde odovzdali svoj elektrón, prechádzajú cez membránu k opa?nej elektróde, kde sa zlu?ujú s aniónmi kyslíka za vzniku molekuly vody. Elektróny pritom prechádzajú cez vonkajší elektrický obvod a sú zdrojom elektrickej energie.
Aj ke? je pravda, že palivové ?lánky a vodíkové technológie sú pre mnohých neznáme, mnohé spolo?nosti už majú vyvinuté komer?né produkty založené na tejto technológii. Je len otázkou ?asu kedy sa dostupnos? a cena palivových ?lánkov dostane na takú úrove?, že vodíkové technológie budeme využíva? každý de?.
Pre lepšie pochopenie kliknite na obrázok.

 

 

Viac o vodíkových technológiách môžete nájs? na stránke fuelcell.sk