Obchodné podmienky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVEJ STRÁNKY www.solaren.sk

 

1. Základné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spolo?nosti SOLAREN s.r.o., so sídlom Hálova 9, Bratislava , I?O: 51 814 072, (?alej len „dodávate?“ alebo  len „SOLAREN s.r.o.“), pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, na internetovej stránke www.solaren.sk

1.2. Spolo?nos? v zmysle zákona podlieha Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave, Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava.

 

2. Definície

2.1. Pojmy definované v tomto ?lánku 2., majú na ú?ely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto ?lánku.

2.2. E-shop. E-shop je internetový obchod spolo?nosti SOLAREN s.r.o. umiestnený na internetovej stránke www.solaren.sk umož?ujúci nakupovanie tovaru ponúkaného dodávate?om na uvedenej stránke.

2.3. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje ozna?ené hviezdi?kou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-shopu.

2.4. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupova? tovar a uzavrie? s dodávate?om kúpnu zmluvu oh?adom tovaru ponúkaného cez na E-shop, a ktorá za tým ú?elom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala záväznú objednávku a doru?ila ju spolo?nosti SOLAREN s.r.o.. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

2.5. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, ozna?enie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doru?enia (prepravy) tovaru a cenu za doru?enie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.6. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.solaren.sk, ktorá obsahuje najmä textové ozna?enie tovaru (napr. názov produktu, farbné prevedenie at?.), a informáciu o aktuálnej cene, ktorá je garantovaná výhradne pri objednávke cez internet. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú ú?inné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.solaren.sk. Farebné prevedenie a odtiene tovaru zobrazené na monitore po?íta?a sa môžu mierne líši? od skuto?ného. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa zmena vz?ahuje iba v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny po odsúhlasení kupujúcim.

 

3. Uzatváranie kúpnych zmlúv

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej SOLAREN s.r.o. dodá kupujúcemu objednaný tovar (?alej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany SOLAREN s.r.o..

3.2. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka kupujúceho adresovaná spolo?nosti SOLAREN s.r.o.. Objednávku možno uskuto?ni? najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.solaren.sk a jeho odoslaním cez e-shop.

3.3. Objednávka obsahuje tiež:

1.    vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddelite?nou sú?as?ou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
2.    vyhlásenie o tom, že bol pou?ený o možnosti odstúpi? od zmluvy,
3.    udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom ?. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné ú?ely spolo?nosti SOLAREN s.r.o.,
4.    vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:

1.    odmietnutím návrhu zo strany SOLAREN s.r.o.,
2.    márnym uplynutím 14-d?ovej lehoty na prijatie návrhu,
3.    neuhradením zálohovej faktúry v stanovenej lehote,

3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je v?asné elektronické vyhlásenie spolo?nosti SOLAREN s.r.o. adresované kupujúcemu, v ktorom spolo?nos? SOLAREN s.r.o. potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. V?asné prijatie návrhu nadobúda ú?innos? okamihom doru?enia prijatia návrhu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Ml?anie alebo ne?innos? spolo?nosti SOLAREN s.r.o. neznamenajú prijatie návrhu.

3.6. Spolo?nos? SOLAREN s.r.o. je oprávnená odmietnu? návrh na uzavretie zmluvy aj ml?ky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, ke? prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda ú?innos?, teda okamihom doru?enia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok SOLAREN s.r.o. doda? kupujúcemu tovar do ur?eného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom ?ase prevzia? a zaplati? za? kúpnu cenu a prepravné.

3.8. Akáko?vek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spolo?nosti SOLAREN s.r.o.. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spolo?nos? SOLAREN s.r.o. povinná prija?.

 

4. Kúpna cena tovaru

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany SOLAREN s.r.o.. Kúpna cena vždy zah??a DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2. Kúpna cena tovaru nezah??a náklady na prepravu tovaru zo skladu SOLAREN s.r.o. do miesta dodania v rámci Slovenskej republiky. V Bratislave a jej mestských ?astiach pri kúpe tovaru nad 150 EUR je poskytovaná bezplatná preprava a vyloženie tovaru. Z ostatných lokalít SR a v Bratislave pri objednávkach nižších ako 150 EUR je poskytované iba dodanie tovaru (bez vyloženia) a prepravné náklady znáša kupujúci (cena za prepravu tovaru kuriérom).

4.3. V rámci Bratislavy a jej prislúchajúcich mestkských ?astí je pri nákupe cez internetový obchod www.solaren.sk pri kúpe tovaru nad 150 EUR poskytovaná bezplatná preprava a vyloženie na vopred ur?ené poschodie miesta dodania, s výnimkou priestorov, ktoré neumož?ujú vyloženie daného tovaru z objektívnych prí?in. Vyložením tovaru sa nerozumie kompletizácia jednotlivých ?astí (montáž), v prípade, že tovar z nich pozostáva.

4.4. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokia? pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.5. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplati? kúpnu cenu spolo?nosti SOLAREN s.r.o. a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybra? si pri objednávaní tovaru:

1.    platba na ú?et spolo?nosti SOLAREN s.r.o. platobnou kartou (PayPal) pred dodaním tovaru,
2.    platba na bankový ú?et spolo?nosti SOLAREN s.r.o. (Fio banka, a.s., IBAN : SK7083300000002801475718) prostredníctvom vkladu alebo online platobných nástrojov bánk (napr. Tatra Pay, Sporo Pay, e-platbami VÚB, ...)

4.6. Záväzok kupujúceho zaplati? kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na ú?et spolo?nosti SOLAREN s.r.o. uvedený na elektronicky vygenerovanej zálohovej faktúre. Pri platbe na ú?et spolo?nosti SOLAREN s.r.o. sa kupujúci zaväzuje uvies? správny variabilný symbol uvedený v zálohovej faktúre. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradi? pripísanú platbu k jeho objednávke.

 

5. ?as dodania (dodacia lehota)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je spolo?nos? SOLAREN s.r.o. povinná doda? kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Pokia? nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spolo?nos? SOLAREN s.r.o. doda? tovar kupujúcemu v najneskôr do 8 týžd?ov od prijatia úhrady zálohovej faktúry, vo výnimo?ných prípadoch môže by? dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Splatnos? zálohovej faktúry je 14 dní.

5.2. S rôznymi tovarmi a spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere tovaru a spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným tovarom a spôsobom prepravy spravidla spája. Ak ide o objednávku viacerých tovarov s rozdielnymi dodacími lehotami, tak sa automaticky berie do úvahy dlhšia z lehôt. Na žiados? kupujúceho je možné jednotlivé tovary doru?i? v stanovených dodacích lehotách tovarov jednotlivo, po predchádzajúcom súhlase SOLAREN s.r.o.. Pri doru?ení tovarov jednotlivo môže by? cena upravená o zvýšené prepravné náklady.

5.3. Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny na ú?et spolo?nosti SOLAREN s.r.o. za?ína dodacia lehota plynú? od pripísania kúpnej ceny na ú?et spolo?nosti SOLAREN s.r.o. za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol alebo schválením spotrebite?ského úveru splátkovou spolo?nos?ou. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu za?ína dodacia lehota plynú? až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

 

6. Miesto dodania

6.1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spolo?nos? SOLAREN s.r.o. ju ako miesto dodania potvrdila.

6.2. Pod doru?ením tovaru sa rozumie doru?enie tovaru na adresu ur?enia zvolenú kupujúcim a v Bratislave aj vyložením tovaru na vopred ur?ené poschodie, s výnimkou priestorov, ktoré neumož?ujú vyloženie daného tovaru z objektívnych prí?in. Vyložením sa nerozumie kompletizácia jednotlivých ?astí (montáž), v prípade, že tovar z nich pozostáva.

 

7. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybra? v procese objednávania tovaru po ozna?ení tovaru a zadaní miesta dodania.

7.2. Spôsoby prepravy tovaru zakúpeného cez e-shop www.solaren.sk do miesta dodania sú:

1.    preprava a vyloženie tovaru zadarmo v rámci Bratislavy a jej mestských ?astí,
2.     preprava externou prepravnou spolo?nos?ou v rámci Slovenskej republiky,
3.    osobný odber na adrese: SOLAREN s.r.o., so sídlom 851 01 Bratislava, Hálova 9 (v ?ase otváracích hodín: Po.- Pia.: 9:00-18:00) po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

 

8. Dodanie tovaru zakúpeného cez e-shop www.solaren.sk

8.1. Záväzok spolo?nosti SOLAREN s.r.o. doda? tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdi? v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zárove? obdrží. Ú?tovný doklad, ktorý zárove? slúži ako záru?ný list je vygenerovaný kupujúcemu elektronicky a zasielaný na e-mailovú adresu uvedenú na objednávke.

8.2. Záväzok spolo?nosti SOLAREN s.r.o. doda? tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spolo?nos? SOLAREN s.r.o. bola pripravená odovzda? tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a ?asovom intervale, resp. ak mu v ?om umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spolo?nosti SOLAREN s.r.o..

8.3. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spolo?nosti SOLAREN s.r.o. spä?, je spolo?nos? SOLAREN s.r.o. oprávnená odstúpi? od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadova? náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

8.4. V prípade žiadosti o znovudoru?enie bude zákazníkovi ú?tovaný jednorázový poplatok za prepravné vo výške 40 €.

 

9. Zodpovednos? za vady

9.1. Spolo?nos? SOLAREN s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záru?nej dobe (záruka). Záru?ná doba je 24 mesiacov a za?ína plynú? d?om prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záru?ný list slúži ú?tovný doklad. Každý tovar zakúpený v internetovom obchode www.solaren.sk môžete bez udania dôvodu vráti? do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar je potrebné do uvedenej lehoty doru?i? na adresu servisného strediska (SOLAREN s.r.o., 851 01 Bratislava, Hálova 9) v pôvodnom a nerozbalenom obale spolu s písomnou žiados?ou a ?íslom objednávky, prípadne kópiou faktúry. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebite?a pri zásielkovom predaji (zákon ?. 108/2000 Z.z.).

9.2. V prípade odstúpenia od zmluvy na základe neopravite?nej vady výrobku, alebo viacnásobného servisného zásahu (3x opakovaná tá istá vada alebo 4x rôzna vada potvrdená a uznaná servisným technikom, po?as záru?nej doby), je potrebné doloži? všetky servisné vyjadrenia, ktoré servis vydal vo vz?ahu k predmetnému výrobku.

9.3. Podrobnosti o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklama?ný poriadok, ktorý tvorí neoddelite?nú sú?as? týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

10. Odvolanie (storno) objednávky, odstúpenie od zmluvy

10.1. Dokia? nebolo objednávate?ovi doru?ené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávate? objednávku odvola? prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania záväznej objednávky je kupujúci povinný uhradi? predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstara? alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázate?ných nákladov. Storno poplatok môže by? do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru. V prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky nie sú ú?tované žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky pod?a tohto bodu 10.1. spolo?nos? SOLAREN s.r.o. vráti objednávate?ovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na ú?et objednávate?a, pokia? sa s objednávate?om nedohodne inak.

10.2. V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebite?a pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci, ak je spotrebite?om, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpi? od kúpnej zmluvy do siedmich pracovných dní odo d?a prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpi? od zmluvy, ktorej predmetom sú:

1.    predaj tovaru ur?eného osobitne pre jedného objednávate?a, alebo tovaru, ktorý vzh?adom na jeho vlastnosti nemožno vráti?;
2.    predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebite? rozbalil, resp. po?íta?ového programu, ak prebehla jeho inštalácia,
3.    predaj novín, ?asopisov a periodickej tla?e.

10.3. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uvies? meno, priezvisko, telefón, e-mail, ?íslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázate?nos? odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy je potrebné, aby bolo odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy v písomnej podobe, t.j. elektronickou poštou alebo prostredníctvom pošty.

10.4. V?asné odstúpenie v zmysle bodu 10.2. a 10.3. je ú?inné d?om, ke? je odstúpenie doru?ené spolo?nosti SOLAREN s.r.o.. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od za?iatku zrušuje.

10.5. Po odstúpení od zmluvy je spolo?nos? SOLAREN s.r.o. povinná:

1.    prevzia? tovar spä? od kupujúceho, pri?om kupujúci je povinný doru?i? tovar na adresu: SOLAREN s.r.o., 851 01 Bratislava, Hálova 9. UPOZORNENIE: Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Do balíka musí by? priložený da?ový doklad, ?íslo objednávky a písomná žiados?.
2.    vráti? kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo d?a odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu (prípadne kúpnu cenu upravenú o storno) zaplatenú za tovar.

10.6. SOLAREN s.r.o. si vyhradzuje právo zadrža? vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru spolo?nos? SOLAREN s.r.o. vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Poh?adávka spolo?nosti SOLAREN s.r.o. na náhradu škody zanikne zapo?ítaním oproti poh?adávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpna cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti SOLAREN s.r.o. kupujúcemu bankovým prevodom na ním ur?ený ú?et, pokia? s kupujúcim nebolo dohodnuté inak.

10.7. Spolo?nos? SOLAREN s.r.o. je oprávnená odstúpi? od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

1.    ak pri platbe na ú?et spolo?nosti SOLAREN s.r.o. kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 14 dní od potvrdenia objednávky,
2.    ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spolo?nosti SOLAREN s.r.o.,
3.    ak aj napriek všetkému úsiliu spolo?nosti SOLAREN s.r.o., ktoré možno od nej požadova?, nie je spolo?nos? SOLAREN s.r.o. schopná doda? tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach SOLAREN s.r.o. inak ho zaobstara?,
4.    ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spolo?nos? SOLAREN s.r.o. tovar nakupuje.

10.8. Odstúpenie SOLAREN s.r.o. od zmluvy je ú?inné d?om, ke? je odstúpenie doru?ené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie posta?uje doru?enie odstúpenia vo forme e-mailu. Už zaplatená kúpnu cenu vráti SOLAREN s.r.o. kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na ú?et kupujúceho, pokia? sa s kupujúcim nedohodne inak.

10.9. Odstúpenie SOLAREN s.r.o. od zmluvy sa však nedotýka nároku spolo?nosti SOLAREN s.r.o. na náhradu škody spo?ívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

10.10. Akéko?vek svoje nároky vo?i kupujúcemu je spolo?nos? SOLAREN s.r.o. oprávnená uspokoji? z pe?ažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vráti? mu sumu zníženú o svoje nároky.

 

11. Ochrana osobných údajov

11.1. Odoslanie objednávky cez e-shop SOLAREN s.r.o. je podmienené potvrdením súhlasu objednávate?a s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávate?a v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona ?. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

11.2. SOLAREN s.r.o. spracúva osobné údaje fyzickej alebo právnickej osoby - objednávate?a (kupujúceho) za ú?elom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doru?ení objednaného tovaru. SOLAREN s.r.o. zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej alebo právnickej osoby nebudú použité na iné ú?ely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doru?ovanie zásielok).

11.3. SOLAREN s.r.o. spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: meno, priezvisko, adresa, mesto, PS?, štát, telefónny kontakt, e-mailová adresa, faktura?ná adresa, dodacia adresa.

11.4. SOLAREN s.r.o. spracúva údaje právnickej osoby v tomto rozsahu: názov spolo?nosti, meno, priezvisko, adresa, mesto, PS?, štát, telefónny kontakt, e-mailová adresa, I?O, DI?, I? DPH.

11.5. V prípade, ak objednávate? pri registrácii alebo objednaní tovaru ozna?í, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komer?ných informácií SOLAREN s.r.o., bude mu ich SOLAREN s.r.o. zasiela? na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. Zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komer?ných informácií je možné uskuto?ni?  kedyko?vek na základe postupu uvedeného v každej zasielanej správe alebo písomne. Kupujúci ude?uje predávajúcemu súhlas s poskytnutím a uchovaním týchto údajov na dobu neur?itú.

11.6. SOLAREN s.r.o. vyhlasuje, že osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpe?ne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade nie sú poskytované tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru. Pri platení cez internet pomocou platobných systémov sú zadávané všetky osobné údaje na zabezpe?enej stránke príslušnej banky a dodávate? s týmito platobnými údajmi neprichádza do styku. Dostáva výhradne informáciu o úspešnosti transakcie.

11.7. Ú?elom spracúvania osobných údajov je:

1.    vystavenie da?ového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
2.    doru?enie tovaru a identifikácia kupujúceho pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
3.    potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
4.    evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,
5.    evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
6.    zasielanie aktuálnej ponuky a komer?ných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

 

12. Závere?né ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok

12.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (?alej len „VOP“) nadobúdajú ú?innos? d?om 01.03.2013 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP.

12.2. Akéko?vek zmeny týchto VOP nadobúdajú ú?innos? d?om ich zverejnenia na internetovej stránke www.solaren.sk.

12.3. Právne vz?ahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadi? ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami ob?ianskeho zákonníka, pri?om ustanovenia zmluvy majú prednos? pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednos? pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.4. V prípade, že akéko?vek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neú?inným a/alebo nevykonate?ným, nie je tým dotknutá platnos?, ú?innos? a/alebo vykonate?nos? ostatných ustanovení týchto VOP, pokia? to nevylu?uje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbyto?ného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neú?inné a/alebo nevykonate?né, nahradi? dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v ?o najvä?šej miere plni? ú?el pôvodného ustanovenia.